Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Povinně zveřejňované informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1.    Oficiální název

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN)

2.    Důvod a způsob založení

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „Ústav“) byl zřízen dnem 1. ledna 2003 zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ústav je správním úřadem se sídlem v Praze, jehož rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy ČR. V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy.
Usnesení vlády ČR číslo 106/2002
Statut Ústavu
Základní činnosti úřadu jsou uvedeny v Hlavě IV zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

3.    Organizační struktura

Činnost Ústavu je rozdělena do tří oddělení, Oddělení letových inspektorů, Oddělení technických inspektorů a Oddělení správy, rozvoje a analýz. V čele oddělení stojí vedoucí oddělení.

4.    Kontaktní spojení

Poštovní adresa:
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Beranových 130,
19900 Praha 9, - Letňany

Tel.: +420 266199231
Fax:+420 266199234
E-mail:info@uzpln.cz
ID datová schránka - ij7aiyw
Kontakty na jednotlivé inspektory 

5.    Případné platby můžete poukázat:

Česká národní banka Praha, č. účtu 5126091/0710.

6.    IČO

IČO ÚZPLN je 70990948

7.    DIČ

ÚZPLN není plátcem daně.

8.    Žádosti o informace

Žadatelem podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

ÚZPLN poskytuje informace žadateli na základě žádosti s náležitostmi dle zákona, kterou lze podat:

 1. poštou na adresu sídla Ústavu
 2. elektronickou poštou na emailovou adresu info@uzpln.cz.  prostřednictvím datové schránky ÚZPLN
 3. faxem
 4. osobně na podatelně Ústavu

Více informací naleznete na webových stránkách ÚZPLN pod odkazem „PŘÍSTUP K INFORMACÍM“.

9.    Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Žádosti, stížnosti či jiné podání lze:

 1. podat osobně na podatelně ÚZPLN v úředních hodinách
 2. zaslat na poštovní adresu ÚZPLN
 3. zaslat prostřednictvím datové schránky
 4. zaslat prostřednictvím elektronické pošty

10.    Opravné prostředky

V případě odvolání postupuje ÚZPLN podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Nejdůležitější předpisy

Přehled zveřejněn na webových stránkách ÚZPLN pod odkazem PŘEDPISY.

12. Sazebník úhrad za poskytování informací

  1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks): Černobílá:
   • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 - 1,00 Kč
   • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 - 2,00 Kč
   • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 - 1,50 Kč
   • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 - 2,50 Kč        
   • Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.
  2. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):
   • CD ROM, DVD ROM - 8,00 Kč
   • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny
   • Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
  3. Náklady na odeslání informací (1 ks):
   • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
   • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb
   • V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.
  4. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
   • Za každou započatou hodinu práce referenta - 320,00 Kč
  5. Forma úhrady:

   • Hotově – v pokladně podatelny ÚZPLN Převodním příkazem – na číslo účtu 5126091/0710, vedeného u ČNB, pobočka Praha