Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídil Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „Ústav“) funkci prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání. Oznamovatelům je poskytována ochrana proti jakýmkoli odvetným opatřením.

Na koho se mohu obrátit a jakým způsobem?

Prošetřovatelem je určen Ing. Jiří Dvořák.

Oznámení je možno podat:

 1. a) prostřednictvím elektronické adresy oznameni@uzpln.cz ,
  b) písemné oznámení v listinné podobě lze zaslat na poštovní adresu:
  Do vlastních rukou: Ing. Jiří Dvořák
  Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod            
  Beranových 130
  199 00 Praha 9-Letňany,
  nebo je v uzavřené, neprůhledné obálce, označené slovy „ Do vlastních rukou Ing. Jiří Dvořák“ , osobně doručit na podatelnu Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
   
  Oznámení lze učinit rovněž telefonicky na telefonním čísle 266 199 239, nebo na žádost oznamovatele osobně , a to po předchozí telefonické dohodě .

  Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře , že se jím podávané oznámení opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatelé mají dále dle zákona o ochraně oznamovatelů možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti přístupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz/ .

Jaké jsou náležitosti oznámení?

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození oznamovatele.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. Podání vědomě nepravdivého oznámení může být sankcionováno dle zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat:

 1. a) osoba vykonávající u Ústavu závislou práci v pracovněprávním vztahu,
  b) osoba v pracovním poměru u Ústavu,
  c) osoba vykonávající obdobnou činnost u Ústavu (odborná praxe či stáž), nebo
  d) osoba ucházející se o práci.

Ústav vyloučil přijímání oznámení od osob, které pro Ústav nevykonávají práci či obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, tj. nepřijímá oznámení od osob samostatně výdělečně činných, osob vykonávající práva spojených s účastí v právnické osobě, osoby vykonávajících funkci člena orgánu právnické osoby, osoby plnících úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, osob spravujících svěřenský fond a osob vykonávajících práva a povinnosti vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Jakých oblastí se může oznámení týkat?

Oznámení se může týkat možného protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Ústavu, pro něž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a které:

 1. a) má znaky trestného činu,
  b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Jaký je další postup po podání oznámení?

Oznamovateli bude do 7 dnů zasláno potvrzení o přijetí oznámení. Prošetřovatel bude dbát na důvěrnost oznamovatele a důkladně a nestranně prošetří oznámené jednání. Prošetřovatel může oznamovatele kontaktovat za účelem objasnění oznámených informací nebo poskytnutí dodatečných informaci. Pokud bude mít prošetřovatel za to, že je oznámení důvodné, bude zahájen proces přijetí nápravných opatření (odstranění protiprávního stavu, úprava vnitřních předpisů, předání věci orgánům činných v trestním řízení apod.). O výsledku prošetření bude oznamovatel informován nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (tuto lhůtu lze prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát, o prodloužení lhůty bude oznamovatel vyrozuměn před jejím uplynutím). Stejně tak bude oznamovatel informován o tom, že oznámení není důvodné a že má oznamovatel právo podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Kde najdu další informace?

Další informace o oznamování, právech oznamovatele či povinnostech prošetřovatele a Ústavu jako povinného subjektu naleznete na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti – https://oznamovatel.justice.cz/ .

Ochrana osobních údajů oznamovatele

Oznamovatel má veškerá práva vyplývající pro něj z právního řádu (zejména z nařízení (EU) 2016/679, a nařízení (EU) 2018/1725). Totožnost oznamovatele nebude sdělena bez jeho výslovného souhlasu nikomu kromě prošetřovatele. Totéž se vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamovatele.

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány v souladu se zákonem.Boj s korupcí


ÚZPLN se řídí rezortním interním protikorupčním programem (RIPP). Na níže uvedeném kontaktu máte možnost oznámit Vaše podezření na korupční jednání nebo se obrátit se stížností, která se týká zaměstnanců ÚZPLN:

http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Boj-s-korupci