Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Průvodce hlášením v civilním letectví

Na povinnost hlášení událostí (leteckých nehod, vážných incidentů, incidentů a ostatních událostí, které mohou představovat významné riziko pro bezpečnost letectví) se vztahují následující předpisy 

  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010, o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví,
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních,
  3. Zákon číslo 49/1997 Sb., o civilním letectví,
  4. Předpisy řady L (L13, L2 – příloha X)
Upozornění: Dodržování výše uvedených nařízení nezbavuje organizace povinnosti dodržovat rovněž nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/1139.

Podle Článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 každá zúčastněná osoba, která má informace o tom, že došlo k nehodě nebo vážnému incidentu na území České republiky, musí tyto skutečnosti neprodleně oznámit ÚZPLN telefonem na hotovostní linku + 420 724 300 800.

POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH IKON HLÁŠENÍ

AVIATION SAFETY REPORTING“ nebo „HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ dle nařízení číslo 376/2014

se vztahuje na všechny události a jiné informace související s bezpečností civilních letadel, kromě letadel uvedených v Příloze I nařízení (ES) č. 2018/1139, podléhající Povinnému hlášení:


  • Události související s provozem letadla
  • Události související s technickými podmínkami, údržbou a opravou letadla
  • Události týkající se letových navigačních služeb a zařízení
  • Události související s letišti a provozními službami

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/1018, stanoví klasifikaci událostí, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení č. 376/2014.


Poznámka: 

  1. Fyzické osoby, které jsou v zaměstnaneckém poměru nebo v jiném vztahu k organizaci hlásí události své organizaci formou stanovenou organizací. Organizace a ostatní fyzické osoby použijí jednu ze dvou výše uvedených ikon.
  2. Doporučujeme pro hlášení využívat přednostně ikonu „ AVIATION SAFETY REPORTING “, která umožňuje uživateli vytvořit formulář hlášení dle typu organizace a druhu hlášené události. Organizace usazené v ČR vytvoří formulář prostřednictvím cz, organizace certifikované EASA prostřednictvím  easa a do příjemců doplní E mail info@uzpln.cz .

POUŽITÍ IKONY „ HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ ANEXOVANÁ LETADLA

Pokud provozujete letadlo, které spadá do Přílohy I Nařízení (ES) č. 2018/1139 , vztahují se na Vás v případě letecké nehody, vážného incidentu nebo incidentu příslušná ustanovení předpisu L 13, v případě bezpilotních systémů Příloha X předpisu L2. Pro vytvoření formuláře použijete ikonu „ HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ ANEXOVANÁ LETADLA “.

POUŽITÍ IKONY „ HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ PARA

V parašutistickém provozu se na hlášení incidentů, vážných incidentů a parašutistických nehod vztahuje V –PARA – 1, Předpis pro provádění seskoků padákem v České republice.