Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Povinně zveřejňované informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1.    Oficiální název

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN)

2.    Důvod a způsob založení

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „Ústav“) byl zřízen dnem 1. ledna 2003 zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ústav je správním úřadem se sídlem v Praze, jehož rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy ČR. V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy.
Usnesení vlády ČR číslo 1006/2002
Základní činnosti úřadu jsou uvedeny v Hlavě V zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

3.    Organizační struktura

Činnost Ústavu je rozdělena do dvou oddělení, Oddělení letových a technických inspektorů a Oddělení správy, rozvoje a analýz. V čele oddělení stojí vedoucí oddělení.

4.    Kontaktní spojení

Poštovní adresa:
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Beranových 130,
19900 Praha 9 - Letňany

Tel.: +420 266199231
E-mail:info@uzpln.cz
ID datová schránka - ij7aiyw
Kontakty na jednotlivé inspektory v sekci Kontakt

Úřední hodiny podatelny:

pondělí            9,00 – 14,00 hodin

středa              9,00 – 14,00 hodin

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých Ústav přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

pdf, pdf/A, xml, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg/jpeg, png, tiff, gif, dwg, e5f, e5x

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých Ústav přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:      

CD/DVD, FLASH disk, externí disk

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Ústavem:

Zjistí-li Ústav u datové zprávy výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému Ústavu nebo na informacích zpracovávaných Ústavem, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě datové zprávy a požádá o její odstranění, pokud je možné určit odesílatele, jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu. Nepodaří-li se vadu odstranit, Ústav dál datovou zprávu nezpracovává.

Důsledky vad analogových a digitálních dokumentů:

Pokud Ústav zjistí, že doručený dokument v analogové (papírové) podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se Ústavu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, Ústav dokument dále nezpracovává. Není-li Ústav schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává. Ústav postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Ústav přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Ústav přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

5.    Případné platby můžete poukázat:

Česká národní banka Praha, č. účtu 19-5126091/0710.

6.    IČO

IČO ÚZPLN je 70990948

7.    DIČ

ÚZPLN není plátcem daně.

8.    Žádosti o informace

Žadatelem podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

ÚZPLN poskytuje informace žadateli na základě žádosti s náležitostmi dle zákona, kterou lze podat:

 1. poštou na adresu sídla Ústavu
 2. elektronickou poštou na emailovou adresu info@uzpln.cz.  prostřednictvím datové schránky ÚZPLN
 3. faxem
 4. osobně na podatelně Ústavu

Více informací naleznete na webových stránkách ÚZPLN pod odkazem „PŘÍSTUP K INFORMACÍM“.

9.    Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Žádosti, stížnosti či jiné podání lze:

 1. podat osobně na podatelně ÚZPLN v úředních hodinách
 2. zaslat na poštovní adresu ÚZPLN
 3. zaslat prostřednictvím datové schránky
 4. zaslat prostřednictvím elektronické pošty

10.    Opravné prostředky

V případě odvolání postupuje ÚZPLN podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11.    Nejdůležitější předpisy

Přehled zveřejněn na webových stránkách ÚZPLN pod odkazem PŘEDPISY.

12.    Sazebník úhrad za poskytování informací

  1. Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks): Černobílá:
   • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 - 1,00 Kč
   • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 - 2,00 Kč
   • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 - 1,50 Kč
   • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 - 2,50 Kč        
   • Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.
  2. Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):
   • CD ROM, DVD ROM - 8,00 Kč
   • jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny
   • Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
  3. Náklady na odeslání informací (1 ks):
   • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
   • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb
   • V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.
  4. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
   • Za každou započatou hodinu práce referenta - 320,00 Kč
  5. Forma úhrady:

   • Hotově – v pokladně podatelny ÚZPLN Převodním příkazem – na číslo účtu 5126091/0710, vedeného u ČNB, pobočka Praha

13.    Licenční smlouvy

Ústav nemá k dispozici a neposkytuje licenční smlouvy.