Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí

Postup při podávání žádosti (§ 14 odst. 2, 3, 4 zákona č. 106/1999 Sb.)

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti:

  • jméno
  • příjmení
  • datum narození
  • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště

Právnická osoba uvede:

  • název
  • identifikační číslo
  • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. (Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.)

Je-li žádost učiněna elektronicky, může být podána prostřednictvím elektronické podatelny ÚZPLN na adresu buresova@uzpln.cz nebo informačním systémem datových schránek, ID datové schránky ij7aiyw.
Neobsahuje-li žádost výše uvedené identifikační náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Po obdržení žádosti postupuje ÚZPLN dle § 14 odst. 5 písm. a) – d)  z. č. 106/1999 Sb., tedy následovně:
brání-li nedostatek identifikačních údajů o žadateli v postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve ÚZPLN žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží,
v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve ÚZPLN žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne ÚZPLN o odmítnutí žádosti, 
v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti,  ÚZPLN žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
nerozhodne-li podle § 15 z. č. 106/1999 Sb. (vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace může ÚZPLN prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.


Zaslání žádosti
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podat písemně poštou, e-mailem, prostřednictvím datové schránky, faxem, popřípadě osobně na podatelnu ÚZPLN. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt ÚZPLN.