Logo ÚZPLN

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Předpisy a dokumenty

Standardy a doporučené postupy k odbornému zjišťování příčin leteckých nehod letadel byly prvně přijaty Radou 11. dubna 1951 na základě ustanovení Článku 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944) a označeny jako Příloha 13 k Úmluvě.

Dle platné legislativy je jediným cílem odborného zjišťování příčin LN a Incidentů stanovení účinných preventivních opatření. Účelem takovéhoto procesu není posuzovat vinu nebo odpovědnost za zavinění.

Legislativa ICAO

Úmluva o mezinárodním civilní letectví 147/1947 Sb.

Legislativa EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014

Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/1018 (události podléhající povinnému systému hlášení dle nařízení číslo 376/2014)

Rozhodnutí komise (ES) o přístupových právech k centrální evidenci bezpečnostních doporučení ze dne 5.prosince 2012

Příloha I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139 - ANEXOVANÁ LETADLA

Legislativa ČR

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Dokumenty ČR

Letecké předpisy řady L (L13 - o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů)

Dohoda o součinnosti mezi ÚZPLN, Policejním presidiem ČR a Nejvyšším státním zastupitelstvím

Dohoda o vzájemné koordinaci a výkonu činností v oblasti civilního letectví

Dohoda o spolupráci při zajišťování služby pátrání a záchrany letadlům a sportovním leteckým zařízením.

Dohoda o spolupráci mezi ÚZPLN a Řízením letového provozu České republiky s.p.

Metodická směrnice pro šetření leteckých nehod

Formuláře

Údaje o posádce letadla
Informace o letadle

Ostatní
Poradenský materiál k realizaci nařízení (EU) číslo 376/2014 o hlášení událostí v civilním letectví a prováděcího nařízení komise (EU) č. 2015/1018